آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمد رحيمي ريگي

1390/10/28

دبستان پسرانه سما

سيداميرمحمد موسوي

1391/10/27

دبستان پسرانه سما

پارسامهر اردشيري

1388/10/30

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد قوامي

1386/10/23

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد شريفي ريگي

1385/10/25