آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدمهدي حسني ساطحي

1386/04/01

دبستان دخترانه سما

پريا رحيمي ريگي

1386/04/05

دبستان پسرانه سما

اميررضا سعيدي ابواسحقي

1391/04/01