آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا اقبالي خيرآبادي

1389/09/27

دبستان پسرانه سما

طاها محمودي مطلق

1388/09/26

دبستان پسرانه سما

مهدي سعيدي ابواسحاقي

1385/09/24